KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z ADMINISTRATOREM PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Julia E. Wahl MI, z siedzibą w Warszawie.

Możesz się ze mną skontaktować w następujący sposób:

1. pod numerem tel.: 608 079 909
2. wysyłając wiadomość na adres e-mail: juliawahl@juliawah.co.uk

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania, które przesłałeś nam przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Administratora. Twoje dane możemy przetwarzać także w celu nawiązania z Tobą lub podmiotem, który reprezentujesz.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie odpowiedzi na Twoje pytania przesłane nam w formularzu jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci możliwości przekazania Ci informacji na temat działalności Administratora. Jeżeli kontaktujesz się z nami za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej, będąc jednocześnie naszym Klientem / Kontrahentem / Współpracownikiem to przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Możemy także przetwarzać Twoje dane na wypadek, jeśli jest to niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przetwarzając dane w celu nawiązania z Tobą lub podmiotem, który reprezentujesz współpracy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na utrzymywaniu i rozwijaniu relacji w ramach prowadzonej przez nas działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Twoje dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia Ci odpowiedzi na przesłanie za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

ODBIORCY DANYCH

Twoje dane będą przekazywane naszym kontrahentom, którzy dostarczają nam usługi obejmujące przetwarzanie danych. W szczególności są to kontrahenci świadczący nam usługi z branży IT, a także podmioty wspierające realizację celów działalności firmy przez Administratora.

TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych z uwagi na szczególną sytuację (w zakresie przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu), prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Skontaktuj się ze mną w sposób wskazany w pkt. 1 powyżej w celu realizacji swoich uprawnień. Możesz również wnieść skargę do organu nadzorczej zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYMÓG PODANIA DANYCH

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie przesłane za pomocą formularza dostępnego na naszej stronie internetowej.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, znane także jako „RODO”).